Thiết kế  hấp thu thiết kế công nghệ xử lý khí hioxit cacbon