TÍNH TOÁN CYCLONE XỬ LÝ BỤI 

TÍNH TOÁN CYCLONE XỬ LÝ BỤI  Hình 1 :thiết kế cyclon xử lý bụi  1. Các thông số tính toán trong tính toán cyclon xử lý bụi Công suất: 1000kg/h Các thông số khác tự chọn Nhiệm vụ yêu cầu: Đưa ra hệ thống xử lý khí thải tương ứng Thiết kế công trình xử lý khí […]