CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ HYDROSUNFUA Khác với bụi và sol, khí tồn tại dưới dạng các phân tử riêng biệt lẫn vào không khí theo các chuyển động chaose ở điều kiện bình thường hơi có thể ngưng tụ được, cò khí chỉ ngưng tụ dược khi tạo dược áp suất hoặc nhiệt độ […]