QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

Rate this post

QCVN 05:2023/BTNMT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt; Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số /2023/TT-BTNMT ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

1. Phạm vi điều chỉnh của QCVN 05:2023/BTNMT:

1.1 Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn tối đa các thông số cơ bản và các thông số độc hại trong không khí xung quanh.

1.2. Quy chuẩn này áp dụng để giám sát, đánh giá chất lượng không khí xung quanh.

1.3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với không khí trong nhà.

2. Đối tượng áp dụng của QCVN 05:2023/BTNMT:

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có các hoạt động liên quan đến chất lượng không khí trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Quy định kỹ thuật của QCVN 05:2023/BTNMT:

3.1. Giá trị giới hạn tối đa của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số cơ bản trong không khí xung quanh

Đơn vị: μg/Nm3

STT Thông số Trung bình 1 giờ Trung bình 8 giờ Trung bình 24 giờ Trung bình năm
1 SO2 350 125 50
2 CO 30.000 10.000
3 NO2 200 100 40
4 O3 200 120
5 Tổng bụi lơ
lửng (TSP)
300 200 100
6 Bụi PM10 100 50
7 Bụi PM2,5
50 45(*)
25
Ghi chú:
– Dấu ( – ) là không quy định
– (*): Giá trị nồng độ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

3.2. Giá trị giới hạn tối đa của các thông số độc hại trong không khí xung quanh được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2: Giá trị giới hạn tối đa của một số chất độc hại trong không khí xung quanh

STT Thông số Thời gian trung bình Giá trị giới hạn

Các hợp chất vô cơ

1 Chì  (Plumbum (Pb) và các hợp chất (tính theo Chì) 24 giờ 1,5
2 Arsenic (As) và các hợp chất

(tính theo As)

1 giờ 0,03
3 Arsenic Trihydride (AsH3) 1 giờ 0,3
4 Hydrochloride (HCl) 24 giờ 60
 

5

 

Acid Nitric (HNO3)

1 giờ 400
24 giờ 150
6 Acid Sulfuric (H2SO4) 1 giờ 300
24 giờ 50
7 Tinh thể Silic oxide hô hấp

(SiO2)

1 giờ 150
24 giờ 50
8 Amiăng trắng nhóm serpentine 24 giờ 1 sợi/m3
9 Cadmi (Cd) và các hợp chất (tính theo Cd) 1 giờ 0,4
8 giờ 0,2
10 Chlorine (Cl2) 1 giờ 100
24 giờ 30
11 Chromi (6+) (Cr6+) và các hợp chất 1 giờ 0,007
24 giờ 0,003
12 Hydrofluoride (HF) 1 giờ 20
24 giờ 5
13 Hydro Cyanide (HCN) 1 giờ 10
14 Mangan và hợp chất (tính theo MnO2) 1 giờ 10
24 giờ 8
15 Nickel (Ni) và các hợp chất

(tính theo Ni)

24 giờ 1
16 Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) và các hợp chất (tính  theo Hg)  24 giờ 0,3
17 Natri hydroxide (NaOH) 24 giờ 10

Các hợp chất hữu cơ

18 Acrolein (CH2=CHCHO) 1 giờ 50
19 Acrylonitrile (CH2=CHCN) 24 giờ 45
20 Aniline (C6H5NH2) 1 giờ 50
24 giờ 30
21 Benzene (C6H6) 1 giờ 22
22 Benzidine (NH2C6H4C6H4NH2) 1 giờ KPH
23 Chloroform (CHCl3) 24 giờ 16
24 Tổng Hydrocarbon (CxHy) 1 giờ 5000
24 giờ 1500
25 Formaldehyde (HCHO) 1 giờ 20
26 Naphthalene (C10H8) 8 giờ 500
24 giờ 120
27 Phenol (C6H5OH) 1 giờ 10
28 Tetrachloethylene (C2Cl4) 24 giờ 100
29 Vinyl chloride (CICH=CH2) 24 giờ 26
Các hợp chất gây mùi khó chịu
30 Ammonia (NH3) 1 giờ 200
31 Acetaldehyde (CH3CHO) 1 giờ 45
32 Acid Propionic (CH3CH2COOH) 8 giờ 300
33 Hydrosulfide (H2S) 1 giờ 42
34 Mercaptan tính theo Methyl

Mercaptan (CH3SH)

1 giờ 50
24 giờ 20
35 Styrene (C6H5CH=CH2) 24 giờ 260
36 Toluene (C6H5CH3) 1 giờ 500
37 Xylene (C6H4(CH3)2) 1 giờ 1000

4. Phương pháp xác định

4.1. Phương pháp quan trắc để xác định giá trị nồng độ thông số cơ bản, thông số độc hại trong không khí xung quanh được thực hiện theo quy định tại Bảng 3 hoặc theo quy định kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Bảng 3. Phương pháp quan trắc các thông số trong không khí xung quanh

STT Thông số Phương pháp quan trắc, số hiệu tiêu chuẩn
1 SO2 TCVN 5971:1995;

TCVN 7726:2007; MASA 704A; MASA 704B;

NIOSH 6004

 2  CO TCVN 5972:1995;

TCVN 7725:2007;

MASA 128; OSHA ID-209; OSHA  ID 210;

ASTM D 3162

 3  NO2 TCVN 6137:2009;

MASA 406; ASTM D1607

 4  O3 TCVN 6157:1996;

TCVN 7171:2002

 5  Tổng bụi lơ lửng (TSP) TCVN 5067:1995;

TCVN 9469:2012 (ISO 10473:2010);

US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume);

ASTM D 4096 -17

6 Bụi PM10 40 CFR part 50 Method appendix J; AS/NZS 3580.9.7:2009;

AS/NZS 3580.9.6:2003;

US EPA Compendium Method IO-2.1 (high volume)

 7 Bụi PM2,5 40 CFR Part 50 Method appendix L;

AS/NZS 3580.9.7:2009

8 Chì (Plumbum) (Pb) TCVN 6152:1996;

NIOSH  Method 7300;

NIOSH  Method 7301;

NIOSH  Method 7302;

NIOSH  Method 7303;

NIOSH  Method 7082;

NIOSH Method 7105; ASTM D4185-96;

US EPA Compendium Method IO-3.2; US EPA Compendium Method IO-3.3; US EPA Compendium Method IO-3.4; ISO 9855:1993;

ISO 8518:2001

9 Arsenic (As) NIOSH 7300;

US EPA Compendium Method IO-3.2;

US EPA Compendium Method IO-3.3; US EPA Compendium Method IO-3.4

10 Arsenic Trihydride (AsH3) NIOSH method 6001
11 Hydrochloride (HCl) NIOSH Method 7907
12 Acid Nitric (HNO3) NIOSH method 7907
13  Acid Sulfuric (H2SO4) NIOSH Method 7908
14 Tinh thể Silic oxide hô hấp (SiO2)  TCVN 8945:2011
15 Amiăng trắng nhóm serpentine TCVN 6502:1999
16 Cadmi (Cd) ASTM D4185-96;

NIOSH Method 7048;

NIOSH 7300;

US EPA Compendium Method IO-3.2; US EPA Compendium Method IO-3.3; US EPA Compendium Method IO-3.4;

ISO 11174:1996

17 Chlorine (Cl2) MASA 202
18 Chromi (6+) (Cr6+) NIOSH Method 7600;

OSHA Method ID 215; ASTM D 6832

19 Hydrofluoride (HF) MASA 809;

MASA 205; MASA 203F;

NIOSH Method 7906

20 Hydro Cyanide (HCN) NIOSH Method 6017;

NIOSH Method 6010D

21 Mangan (Mn) ASTM D4185-96; NIOSH 7300;

US EPA Compendium Method IO-3.2; US EPA Compendium Method IO-3.3;

US EPA Compendium Method IO-3.4

22 Nickel (Ni) ASTM D4185-96;

NIOSH 7 Method 300;

US EPA Compendium Method IO-3.2;

US EPA Compendium Method IO-3.3; US EPA Compendium Method IO-3.4

23 Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) ISO 17733:2015;

NIOSH Method 6009; OSHA Method ID 140

24 Natri hydroxide (NaOH) ISO 17091:2013;

NIOSH Method 7401

25 Acrolein (CH2=CHCHO) NIOSH method 2501
26 Acrylonitrile (CH2=CHCN) NIOSH method 1604
27 Aniline (C6H5NH2) NIOSH method 2002
28 Benzene (C6H6) TCVN 12247-1:2018;

ASTM D 3686-95;

ISO 16017-1:2000;

US EPA Method TO-17; MASA 834;

NIOSH Method 1501;

ASTM D 3686-95;

ISO 16017-1:2000;

NIOSH Method 1501

29 Benzidine (NH2C6H4C6H4NH2) NIOSH method 5509
30 Chloroform (CHCl3) NIOSH method 1003
31 Tổng Hydrocarbon (CxHy) NIOSH method 1500
32 Formaldehyde (HCHO) NIOSH  Method 2541;

NIOSH  Method 3500;

OSHA Method 52;

US EPA Compendium Method TO-11A

33 Naphtalene (C10H8) OSHA Method 35;

NIOSH method 1501

34 Phenol (C6H5OH) NIOSH Method 3502;

OSHA Method 32;

NIOSH 2546

35 Tetrachloethylene (C2Cl4) US.EPA Method TO-17;

NIOSH Method 1003

36 Vinyl chloride (CICH=CH2) US EPA Method TO-17;

NIOSH Method 1007

37 Ammonia (NH3) TCVN 5293:1995;

MASA 401

38 Acetaldehyde (CH3CHO) NIOSH Method 2538
39 Acid Propionic (CH3CH2COOH) OSHA method PV2293
40 Hydrosulfide (H2S) MASA 701
41 Mercaptan tính theo Methyl Mercaptan (CH3SH) TCVN 10026:2020 (ASTM D2913-14); ASTM D2913 – 96(2007);

NIOSH Method 2452

42 Styrene (C6H5CH=CH2) TCVN 12247-1:2018;

ASTM D 3686-95;

ISO 16017-1:2000;

US EPA Method TO-17; MASA 834;

NIOSH Method 1501;

ASTM D 3686-95

43 Toluene (C6H5CH3) TCVN 12247-1:2018;

ISO 16017-1:2000;

US EPA Method TO-17; MASA 834;

NIOSH Method 1501;

ASTM D 3686-95

44 Xylene (C6H4(CH3)2) TCVN 12247-1:2018;

ASTM D 3686-95;

ISO 16017-1:2000;

US EPA Method TO-17; MASA 834;

NIOSH Method 1501

4.2. Ngoài các phương pháp quan trắc quy định tại mục 4.1, chấp nhận kết quả quan trắc từ thiết bị quan trắc tự động, liên tục chất lượng không khí đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

5. Quy định quản lý

5.1. Việc quan trắc định kỳ hoặc tự động, liên tục chất lượng không khí và sử dụng kết quả quan trắc để trực tiếp cung cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng phải được thực hiện bởi tổ chức đáp ứng các yêu cầu, điều kiện về năng lực quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.

5.2. Việc quan trắc chất lượng không khí định kỳ cần căn cứ vào mục tiêu quan trắc để lựa chọn các thông số quan trắc phù hợp.

Download “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh” tại đây: QCVN 05:2023/BTNMT

6. Dịch vụ môi trường tại – Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh chuyên tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống xử lý khí thải cho Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất và các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Với đội ngũ kỹ sư, thạc sĩ quản lý môi trường, kỹ thuật môi trường, cử nhân luật,… chúng tôi có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm lập các hồ sơ môi trường cho các dự án lớn nhỏ, các doanh nghiệp trên cả nước.

Các dịch vụ xử lý khí thải của công ty chúng tôi:

  • Xử lý khí lò hơi đốt dầu DO & FO, lò hơi đốt củi, lò hơi đốt than đá, lò nung, lò đúc …
  • Xử lý bụi công nghiệp: bụi gỗ, bụi sơn, bụi thuốc lá, bụi xi măng …
  • Xử lý mùi hôi nhà máy chế biến mủ cao su, mùi hôi trang trại chăn nuôi heo gà, mùi hôi lò giết mổ gia xúc gia cầm, mùi hôi bãi chôn lấp rác …
  • Thông gió nhà xưởng, thông gió phòng máy, thông gió cầu thang …
  • Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, hệ thống lọc bụi …

Hòa Bình Xanh chúng tôi luôn tự hào vì có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm đã góp phần tạo sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng một trải nghiệm dịch vụ xuất sắc với mức đầu tư phù hợp nhất.

Qúy doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác công ty để lập hồ sơ môi trường  hoặc quan tâm đến các hạng mục khác, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0943.466.579

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hòa Bình Xanh

Tin tức khác

QCVN 21:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

QCVN 21:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT PHÂN BÓN HÓA HỌC National Technical Regulation on Emission of Chemical Fertilizer Manufacturing Industry QCVN 21: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa […]

QCVN 23:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

QCVN 23:2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG National Technical Regulation on Emission of Cement Manufacturing Industry QCVN 23:2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí  biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, […]