TÍNH TOÁN CƠ KHÍ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2

TÍNH TOÁN CƠ KHÍ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2 1. Các thông số tính toán tháp hấp thụ: 1.1 Thiết kế tháp hấp thụ chứa khí CO2 Các thông số khí thải đầu vào Nồng độ  ban đầu: 0,8% Lưu lượng đầu vào : 1500 m3 /s Các giả thiết trong quá trình tính toán […]

TÍNH TOÁN THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2

TÍNH TOÁN THIẾT BỊ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2 1.Tính toán công trình trong tính toán thiết bị xử lý bụi và CO2 1.1.Các thông số cần thiết cho tính toán & thiết kế trong tính toán thiết bị xử lý bụi và CO2 –Khối lượng riêng của hạt bụi ρb  =1200kg/m3 – khối lượng riêng […]

TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CỦA KHÍ NO2

TÍNH TOÁN CƠ KHÍ CỦA KHÍ NO2 1. Cân bằng vật chất Lưu lượng khí: 585 m3/h Nồng độ NO2 đầu vào:0,85% Hiệu suất:85% Nhiệt độ khí vào tháp: 30 Nhiệt độ làm việc của tháp: 25 Nhiệt độ của dung dịch NaOH: 25 Áp suất: Pt = 1atm = 101325Pa 2. Tính toán tháp […]

THIẾT KẾ THÁP XỬ LÝ KHÍ NO2

THIẾT KẾ THÁP XỬ LÝ KHÍ NO2 1. Cân bằng vật chất Lưu lượng khí: 585 m3/h Nồng độ NO2 đầu vào:0,85% Hiệu suất:85% Nhiệt độ khí vào tháp: 30 Nhiệt độ làm việc của tháp: 25 Nhiệt độ của dung dịch NaOH: 25 Áp suất: Pt = 1atm = 101325Pa Đầu vào Suất lượng […]