Sơ đồ một đơn nguyên thực hiện quá trình hấp phụ chất khí.