TCVN 13580:2023 - TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - YÊU CẦU CHẾ TẠO ĐƯỜNG ỐNG

TCVN 13580:2023 – TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – YÊU CẦU CHẾ TẠO ĐƯỜNG ỐNG