THIẾT KẾ THÁP XỬ LÝ KHÍ NO2

THIẾT KẾ THÁP XỬ LÝ KHÍ NO2 1. Cân bằng vật chất Lưu lượng khí: 585 m3/h Nồng độ NO2 đầu vào:0,85% Hiệu suất:85% Nhiệt độ khí vào tháp: 30 Nhiệt độ làm việc của tháp: 25 Nhiệt độ của dung dịch NaOH: 25 Áp suất: Pt = 1atm = 101325Pa Đầu vào Suất lượng […]