TCVN 13580:2023 – TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – YÊU CẦU CHẾ TẠO ĐƯỜNG ỐNG

TCVN 13580:2023 – TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – YÊU CẦU CHẾ TẠO ĐƯỜNG ỐNG GIỚI THIỆU 1. Định nghĩa và mục đích của TCVN 13580:2023  Định nghĩa: TCVN 13580:2023 là tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, quy định các yêu cầu chi tiết về chế tạo đường […]