CÁC LOẠI THÁP HẤP THỤ PHỔ BIẾN

CÁC LOẠI THÁP HẤP THỤ KHÍ CO2 PHỔ BIẾN Các loại tháp hấp thụ khí CO2 phổ biến hiện này gồm có tháp mâm, tháp đệm …. Hiện nay một số nhà máy thường thải ra một số khí gây ô nhiễm môi trường như khí CO, H2S, NOX, SOX, Cl2, HF, axeton,….. đặc biệt […]