TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2

TÍNH TOÁN THÁP HẤP THỤ XỬ LÝ BỤI VÀ CO2 1. Tính toán tháp hấp thụ: Thiết kế tháp hấp thụ chứa khí CO2 Các thông số khí thải đầu vào Nồng độ  ban đầu: 0,8% lưu lượng đầu vào : 1500 m3 /s các giả thiết trong quá trình tính toán khí thải gồm […]