TÁC ĐỘNG CỦA HƠI DUNG MÔI TRONG SẢN XUẤT SẢN PHẨM GIA DỤNG