Phương pháp hấp thụ xử lí khí lưu huỳnh đioxit (SO2) bằng nước