Phương pháp hấp thụ xử lí khí lưu huỳnh đioxit SO2 bằng amoniac