PHÁT SINH HƠI DUNG MÔI TRONG QUÁ TRÌNH TINH CHẾ NHIÊN LIỆU