HƠI DUNG MÔI TỪ CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CHẤT LÀM MÁT: TÁC ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU