HƠI DUNG MÔI TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT VÀ CÁCH ÂM