HƠI DUNG MÔI PHÁT SINH TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM